Khotbah Prapaskah 5 GKI GUNSA 2015

Khotbah Prapaskah 4 GKI GUNSA 2015

Drama Prapaskah 4 GKI GUNSA 2015 - PART 2

Drama Prapaskah 4 GKI GUNSA 2015 - PART 1

Khotbah Prapaskah 2 GKI GUNSA 2015

Drama Prapaskah 2 GKI GUNSA 2015 - PART 2

Drama Prapaskah 2 GKI GUNSA 2015 - PART 1

Khotbah Prapaskah 1 GKI GUNSA 2015

Drama Prapaskah 1 GKI GUNSA 2015 - PART 2

Drama Prapaskah 1 GKI GUNSA 2015 - PART 1